نقل و انتقال در مسکن مهر پرند

مسکن مهر از جمله نهادهایی است که به انضمام بند دال قانون بودجه سال ۱۳۸۶پا به عرصه حقوقی گذاشت و پس از آن با الحاق آیین نامه ها و بخشنامه های گوناگون  طرح چارچوب کلی آن مشخص شد.

زمین هایی که پروژه های مسکن مهر درآن ساخته شدند به دو بخش ملکی و اجاره ۹۹ ساله تقسیم می شوند.در واحد هایی که عرصه و زمین اصطلاحا به صورت ملکی است،یعنی متقاضیان زمین ملک را نیز تملک می کنند،زمین و عرصه(عرصه و اعیان) قابل انتقال است،ولی در ساختمان های اجاره ۹۹ ساله تنها ساختمان(اعیان)منتقل می شود.

براساس دستور العمل های ابلاغی وزارت راه و شهر سازی خرید و فروش واحد های مسکن مهر آزاد شد.به این ترتیب خرید و فروش واحد های در حال ساخت نیز پس از تنظیم اسناد مالکیت امکان پذیر شد.در خرید و فروش مسکن مهر ملکی،زمین و ساختمان هر دو منتقل می شود و هر دو طرف به صورت همزمان برای تغییر نام مدیون به بانک مراجعه می کنند و پس از انجام کارهای تشریفات قانونی و تسویه بدهی و به روزرسانی اقساط نسبت به تغییر نام مدیون در دفترچه اقساط اقدام می شود.

در نقل و انتقال های واحد های مسکن مهر اجاره ۹۹ ساله تنها ساختمان ملک منتقل می شود و زمین در مالکیت دولت باقی می ماند و یه صورت ۹۹ساله به متقاضی اجاره داده می شود.در نقل و انتقالات اینگونه ساختمان ها طرفین برای تغییر نام مدیون هم زمان به بانک مراجعه و بانک پس از انجام تشریفات قانونی و تسویه بدهی معوقه و به‌روز رسانی اقساط، مراتب را به مرجع صدور معرفی نامه (اداره کل راه و شهرسازی/ شرکت عمران شهر جدید/ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) جهت جایگزینی مستأجر در قرارداد اجاره عرصه اعلام می‌کند.

در موارد پیش فروش واحد های مسکن مهر باید حتما شرایط زیر را در نظر بگیریم:

1- در قرارداد پیش‌فروش یا صورتجلسه تخصیص واحد، نام پروژه، بلوک، طبقه و واحد تعیین و قید شده باشد.

2- سفت‌کاری واحد مورد نظر به اتمام رسیده باشد.

3- پروژه‌ای که واحد در آن قرار دارد، قابلیت دریافت وام و تسهیلات و اخذ دفترچه اقساط را داشته باشد.