مراحل شکل گیری فازسه

اين طرح در سال 1383 تهيه شده و توسط شرکتهاي انبوه ساز و تعاونيها من جمله شرکت تعاوني ناصرين و شرکت کارکنان فرودگاه با وسعتي در حدود 250 هکتار در دست ساخت مي باشد. اين فاز براي اسکان 30/000 نفر طراحي گرديده است.
از ديد طراحان اين پروژه توزيع تراکم مسکوني نيز به گونه اي انجام گرفته است که ايجاد هارموني مناسب و با معني از قرارگيري بناهاي با تراکم مختلف و ارتباط مناسب آنها با فضاهاي باز شهري و مراکز خدماتي شرايط شکل گيري فرم شهري مناسبي را فراهم سازند.
توزيع خدمات به گونه اي انجام گرفته است که هر محله اي داراي يک مرکز بوده که خدمات اصلي مورد نياز و دو زير محله با خدمات محدودتر در حد دبستان و واحدهاي تجاري کوچک را در خود جاي داده باشد.

اقدامات اجرايي انجام شده در اين فاز عبارتند از:
1- آماده سازي شامل :

اجراي عمليات خاكي

اجراي اساس و زيراساس (بيس و ساب بيس)

اجراي بخشي از جداول بتني

لوله کشی فاضلاب شهری ، آب ، گاز

کابل گذاری برق و مخابرات
2 – پروژه های مسکونی

شروع به ساخت  4000 واحد توسط تعاونی شیده

ساخت 1100 واحد توسط تعاونی شیده

ساخت 1180 واحد  (مسکن مهر) توسط کنسرسیوم مپسا

ساخت 200 واحد توسط شرکت ناصرین

تحویل 800 قطعه زمین به شرکت ناصرین

ساخت 240 واحد توسط شرکت بتن ریز مراغه

ساخت 30 واحد توسط آموزش و پرورش

ساخت 43 واحد توسط انجمن روزنامه نگاران زن

ساخت 60 واحد توسط شرکت متخصصان مهاجر

ساخت 200 واحد توسط دانشگاه پیام نور

ساخت 72 واحد توسط تهاونی ابصار

ساخت 144 واحد توسط تعاونی لاله فکه

تحویل 260 قطعه زمین به کارکنان شرکت گاز

تحویل زمین با کاربری کارگاهی و تجاری در جنوب پروژه مپسا